עדכון תקרת עוסק פטור לשנים 2014-2016 (רטרואקטיבית)

עדכון תקרת עוסק פטור לשנים 2014-2016 (רטרואקטיבית)

עדכון תקרת עוסק פטור  לשנים 2014-2016 (רטרואקטיבית)

בשנים הקודמות אושר ויצא חוק ההתייעלות הכלכלית ובו עודכנה תקרת עוסק פטור מסכום של 79,482 ₪ לסכום של 100,000 ₪ .התיקון חל רטרואקטיבית מיום 1/1/2014 .

בפועל מסיבות טכניות ,אף על פי שהחוק אושר ופורסם , לא בוצע התיקון בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975 (להלן "החוק") ומשכך נשאר הסכום בשיעורו הקודם.

גם טבלאות המידע שהמדינה מפרסמת התעלמו מהתיקון והשאירו את התקרה כמו שהייתה . משכך, למרות כוונת המחוקק ,נותרה התקרה הלכה למעשה בסכום של 79,482 ₪ .

לקראת סוף חודש 8/2015 ,עודכנו הסכומים בטבלאות שבאתר רשות המיסים באופן רטרואקטיבי החל מיום 1/1/2014 לסך של 100,000 ₪ כפי שפורסם קודם בחוק הנ"ל.

בתחילת שנת המס 2016 , במכתב שנשלח ללשכות המקצועיות ביום 3/1/16 וכותרתו " הרישום כעוסק מורשה/עוסק פטור על פי חוק מע"מ לשנים 2014-2016" נאמר : כי עוסקים אשר בעקבות הטעות שילמו מע"מ שלא לצורך –  זכאים להחזר המע"מ ששולם, בתנאים שיפורטו להלן:

  1. העוסק יוציא הודעות זיכוי כדין בשל כל חשבוניות  המס שהוציא בעבר.
  1. הגשת דו"ח מתקן בשל כל דו"ח תקופתי שהוגש.
  2. אם קוזזו תשומות, על הדו"ח המתקן לאפס גם אותן – באופן שהתוצאה היא החזר כספי נטו(בניכוי התשומות שנתבעו).

נוסף על כך נאמר כי עוסקים מורשים שיקבלו החזרי מע"מ כאמור לעיל ,ישונה רישומם בחזרה לעוסק פטור (בהנחה שמחזורם נמוך מהתקרה החדשה).

המכתב מציין כי עוסקים אשר שינו את סיווגם על פי בקשתם – אינם זכאים להחזר .

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה