Author Archive

הקלה במס לתושבי אילת תורחב ותחול גם על הכנסה מפנסיה

קרא עוד

יצא צו ההרחבה החדש בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק החל מ-1/7/2016.

קרא עוד

עבודה בחודש רמדאן.

קרא עוד

עדכון תקרת עוסק פטור לשנים 2014-2016 (רטרואקטיבית)

קרא עוד

רשות המיסים מזהירה נגד שימוש ביומן רכב לקביעת שווי רכב צמוד.

קרא עוד

חוק חופשה שנתית – הארכת תקופת החופשה (תיקון מס' 15 והוראת השעה) התשע"ו -2016.

קרא עוד

חברה זרה שהניהול והשליטה שלה בישראל – דיווח לצורכי מס.

קרא עוד

המדריך המלא למעסיקים לתקופת החגים

קרא עוד

פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות בשל העתקת מקום המגורים

קרא עוד

תשלום דמי חגים עבור חג שחל בשבת.

קרא עוד