מעסיקים -שימו לב ! החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

מעסיקים -שימו לב ! החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

מעסיקים -שימו לב ! החוק להגברת האכיפה

של דיני העבודה.

 

ביום 19.12.2011 פורסם ברשומות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, אשר מטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של חוקי העבודה.

בהמשך לעדכונים קודמים שלנו בנושא, הרינו להזכיר כי ביום 19.6.2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן – החוק), אשר מטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של חוקי העבודה על ידי הנהגת הליך מינהלי להטלת עיצום כספי על מעבידים ועל מזמיני שירות כהגדרתם בחוק וכן על ידי הטלת אחריות אזרחית ופלילית על מזמיני שירות, תוך התערבות בחוזה ההתקשרות בין מזמין השירות לבין המעביד.

להלן תמצית עיקרי החוק:

עיצום כספי

החוק קובע שלושה מדרגים להטלת עיצום כספי על מעבידים בגין הפרת הוראות חיקוק המנויות בתוספת השנייה לחוק בשיעורים של:

5,110 ₪,

20,420 ₪

35,740 ₪

(ומחצית מסכומים אלו על יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית), במכפלת מספר העובדים ובמספר החודשים שלגביהם ובהם בוצעה ההפרה.

מדרג ראשון –  הפרת סעיפים הבאים גוררים אחריהם עיצום כספי בסך 5,110 ₪ עבור כל עובד:

 • ניהול טופס מעקב חופשה שנתית
 • ניהול פנקס שעות עבודה או לפי נספח המצורף או באופן דיגיטלי/אלקטרוני – חובה חתימת עובד והמעסיק.
 • איסור העבדת נער בלא בדיקה רפואית או אישור רפואי.
 • איסור העבדת נער בלא פנקס עבודה – ניתן להעסיק נער עד 8 שעות ביום ו-40 שעות בשבוע.
 • הזמנת הופעה או פרסומת שבה אמור לעבוד ילד בקבלת היתר עבודה בלבד ( אישור עבודה מאושר על ידי משרד התמ"ת).
 • קביעת תקנון – מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב לקבוע תקנון בו יובאו עיקרי הוראת החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת תלונות.
 • הצגת מודעה במקום בולט בדבר גובה שכר המינימום.
 • איסור דרישת פרופיל צבאי – חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
 • איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית בלשון אחד המינים בלבד.
 • מתן הפסקות לעובד – ביום עבודה של 5 שעות ומעלה, תופסק העבודה לסעודה של 3/4 שעה.
 • מתן הפסקה בין ימי עבודה – לפחות 8 שעות הפסקה.
 • איסור העבדת עובד במשמרות בעבודת לילה רצופה – עובד לא יעבוד בעבודת לילה יותר משבוע אחת בתוך שלושה שבועות.
 • איסור העבדת עובדת מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית בלא אישור רפואי או שלא בהתאם לתנאי אישור הרפואי ובלא הסכמתה..
 • איסור העבדת עובדת שילדה  במשך ארבעה חודשים שלאחר הלידה בעבודת לילה או במנוחה השבועית בלא הסכמתה.

מדרג שני –  הפרת סעיפים הבאים גוררים אחריהם עיצום כספי בסך 20,420 ₪ עבור כל עובד:

 

 • מתן חופשה שנתית – רציפות החופשה:החופשה תהיה רצופה אלא בהסכמת העובד והמעביד ובאישור ועד עובדים במקום אם ישנו, אפשר לחלקה ובלבד שפרק אחד ממנה יהיה לפחות 7 ימים.
 • תשלום דמי חופשה – כשכר עבודה יומי ממוצע כרגיל. מועד תשלום: לכל המאוחר ביום שבו היו משלמים לעובד את שכרו.
 • אי תשלום פדיון חופשה. אי תשלום גמול שעות נוספות. על פי חוק שכר.
 • תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית –עובד העובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן, ישלם לו המעביד בעד שעות אלו שכר עבודה לא פחות מ- 150% משכרו הרגיל.
 • איסור העבדת צעיר או מי שמלאו לו 18 שנים, ושחל עליו חוק לימוד חובה – ניתן להעסיק נער בשנת לימודיו רק לאחר קבלת אישור ממוסד הלימודים על שעות לימודיו של הנער.
 • איסור העבדת ילד שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעה או בצילומים שלא בהתאם להוראות היתר. (כרוך בקבלת אישור ממשרד התמ"ת).
 • מתן הפסקות לנער – לאחר 6 שעות עבודה יהיה זכאי הנער לצאת ל- 3/4 שעה הפסקה.
 • איסור העבדת נער הלומד בשעות לימודי ערב במשמרות ערב.
 • איסור חיוב עובד של קבלן כוח אדם בתשלום – לא יקבל קבלן כוח אדם ולא ידרוש בדרך כלשהי מעובד שהוא מעסיק או ממועמד לעבודה אלצו, כל תמורה בעד שירותי או החזר הוצאותיו בין במישורין ובין בעקיפין.

מדרג שלישי –  הפרת סעיפים הבאים גוררים אחריהם עיצום כספי בסך 35,740 ₪ עבור כל עובד:

 

 • איסור העבדת נער במנוחה שבועית.
 • איסור הלנת שכר – מעביד שלו שילם לעובדו שכר וחלף היום הקבוע שלאחיו הפך איתו שלכר מולן המעביד לא הוכיח שאי תשלום השכר נבע מסיבה שאינה משליטתו דין מאסר חצי שנה או קנס.
 • תשלום שכר מינימום.
 • תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה.
 • איסור פיטורי עובדת או עובד בלא היתר – עובד/ת אשר עבד/ה חצי שנה, לא ניתן לפרטה עד לסיום חופשת לידה ו-60 יום מתום סיום חופשת לידה.
 • איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד בלא היתר – בתקופה בו העובד/ת נמצאים בחופשת לידה / 60 יום מתום סיום חופשת לידה לא ניתן לצמצם היקף משרה.
 • איסור פיטורי עובד המשרת במילואים
 • תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.
 • איסור קבלת ביטחונות מעובד.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה