חבות במיסים (מע"מ , מס הכנסה, ביטוח לאומי) בגין מתן שירות באינטרנט לאדם בחו"ל .

חבות במיסים (מע"מ , מס הכנסה, ביטוח לאומי) בגין מתן שירות באינטרנט לאדם בחו"ל .

חבות במיסים (מע"מ , מס הכנסה, ביטוח לאומי) בגין מתן שירות באינטרנט לאדם בחו"ל

תמורת שכר חודשי .

השאלה:

אדם נותן שרותי יעוץ וניהול בתחום טכני לחברה זרה הפועלת בחו"ל . כל השירות ניתן על ידי הנישום מהארץ דרך האינטרנט .בין הצדדים נקבע סכום קבוע שיועבר כל חודש לחשבונו לארץ . החברה בחו"ל אינה מנכה מס. מה מעמד הנישום מבמינת מיסוי ומהי החבות במס הכנסה ,במע"מ ובדמי ביטוח לאומי?

היבטי מע"מ – סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס על שירות הניתן לתושב חוץ , ובלבד שהתקיימו התנאים להלן : השירות ניתן "לתושב חוץ" כהגדרתו בסעיף 30(ג) לחוק מע"מ ,קרי תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל, ואין לו עסקים או פעילות בישראל.

היבטי מס הכנסה – סעיף 4(א) לפקודה קובע כי יראו את מקום ההכנסה כהכנסה מעסק במקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת ההכנסה. קרי בעל העסק יחויב במס בישראל על הכנסתו האמורה בהתאם לשיעורי המס כאמור בסעיף 121(א) לפקודה.

היבטי ביטוח לאומי – יש לבחון האם נותן השירות עונה על הגדרת " עצמאי " ע"פ סעיף 1 לחוק ביטוח לאומי. במידה וכן יחול עליו תשלום דמי ביטוח לאומי .  דמי ביטוח הלאומי לתשלום הם נגזרת של סיווג מעמדו של נותן השירותים לעניין ביטוח לאומי.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה