חברה זרה שהניהול והשליטה שלה בישראל – דיווח לצורכי מס.

חברה זרה שהניהול והשליטה שלה בישראל – דיווח לצורכי מס.

חברה זרה שהניהול והשליטה שלה בישראל – דיווח לצורכי מס.

שאלה:
ניהול ושליטה של חברה זרה מתבצע בישראל .כיצד על החברה לפתוח תיק ולדווח לרשות המיסים (מס הכנסה) ?

פתיחת תיק לחברה זרה .
חברת חוץ המעוניינת לקיים פעילות עסקית בישראל חייבת להירשם ברשם החברות .ע"פ סעיף 1 (לחוק החברות ,התשנ"ט 1999) אשר קובע: "חברת חוץ –תאגיד ,למעט שותפות ,שהתאגד מחוץ לישראל".

מסמכים הנדרשים לרישום חברת חוץ ברשם החברות :
הבקשה לרישום חברת חוץ תוגש לרשם החברות בתוך חודש מהקמת מקום העסקים ,ויצורפו לה מסמכים הבאים:
1. תעודת התאגדות – יש להגיש תעודת התאגדות ממדינת המקור. במקרים שבהם מדינת המקור לא מנפיקה תעודת התאגדות ,עורך הדין המגיש את בקשת הרישום יאשר בכתב כי במדינת המקור לא מונפקת תעודת התאגדות ועליו לצרף אישור רשמי ממדינת המקור שיש בו כדי להעיד כי החברה רשומה במרשם החברות במדינת המקור.
2. תרגום נוטריוני של תעודת התאגדות לעברית.
3. תקנון ההתאגדות ותרגום נוטריוני לעברית של התקנון.
4. אישור סטאטוס ממדינת המקור מתורגם לעברית שיש בו כדי להעיד כי החברה פעילה .
5. ייפוי כוח לתושב ישראל ,מקור או העתק נאמן למקור של ייפוי כוח או כתב הרשאה ,המייפה את כוחו של אדם היושב כרגיל בישראל לפעול בשם החברה בישראל בכל דבר ועניין ,ואשר כולל את מספר זהותו ואת מענו.
6. הודעה המפרטת את שמו ואת מענו של האדם היושב בישראל המורשה לקבל בעבור החברה כתבי דין והודעות.
7. רשימת הדירקטורים של החברה – הרשימה תכלול את מספרי הדרכון (של תושבי החוץ) ואת שם מדינת האזרחות או מספרי זהות ישראליים.
8. אסמכתא מקורית על תשלום אגרת רישום חברת חוץ .

נוסף על רישום ברשם החברות ,פעילות עסקית בישראל מחייבת פתיחת תיק ורישום ברשויות המס בישראל ( מע"מ, מס הכנסה, וביטוח לאומי) טרם התחלת הפעילות העסקית.
הליך פתיחת התיקים במע"מ, במס הכנסה ,ובביטוח לאומי זהה להליך פתיחת תיקים של חברה שהתאגדה בישראל.
עם זאת , ישנה דרישה למינוי נציג לחברה זרה.

מינוי נציג.
סעיף 60 לחוק מע"מ קובע שיש למנות נציג לחברת חוץ המנהלת עסקים בישראל . על פי סעיף 60 לחוק מע"מ ,בתוך 30 יום ממועד תחילת פעילותו העסקית בישראל על עוסק זר מוטלת חובה להודיע למנהל מע"מ מיהו נציגו המקומי .הנציג יכול להיות יחיד שמקום מושבו הקבוע מצוי בישראל ,או תאגיד הרשום בישראל .
נוסף על כך , בתיקון 132 לפקודה נכנס לתוקף סעיף 68ב' לפקודה ,הקובע כי תושב חוץ אשר נדרש למנות נציג על פי סעיף 60 לחוק מע"מ ,נדרש למנות נציג גם לצורכי פקודת מס הכנסה . תפקידו של נציגו של תושב החוץ הוא להיות מיופה כוח להגשת דיווחים לרשות המיסים, אך גם לצורך קבלת כספים בעבור תושב החוץ ולכל דבר אחר הנדרש על פי דין בישראל.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה