המועד לתשלום פיצוים

המועד לתשלום פיצוים

המועד לתשלום  פיצוים.

סעיף 20 לחוק הגנת השכר קובע , כי המועד לתשלום פיצוי פיטורים לעובד , הוא באופן עקרוני ,יום הפסקת יחסי עובד ומעביד . זאת ,למעט מקרים חריגים הקבועים בסעיף 20 לחוק.

חישוב פיצויי הלנת פיצויי פיטורים:

שיעור פיצויי הלנה

מועד תשלום הפיצוים

אין פיצויי הלנה

עד היום ה-15 מהמועד לתשלומם

הפרשי הצמדה (1)

בין היום ה-16 ליום ה- 30

הפרשי הצמדה (2)

לאחר היום ה-30

(1) הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום הפיצויים ועד ליום בו שולמו בפועל.

(2) הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום הפיצויים ועד ליום בו שולמו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה ,בעד כל חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים .בעד חלק מחודש תשולם התוספת האמורה של 20% באופן יחסי.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה