טפסים


Number

Blank Name

Action
821 רישום לצרכי מס ערך מוסף

6101 דין וחשבון רב שנתי ב"ל

2279 א 1 בקשה לרישום יצוג יפוי כח מ.ה.

6101 דין וחשבון רב שנתי ב"ל

2550 דרישת פרטים בדבר סגירת עסק מ.ה.

18 הודעה על סגירת עסק במע"מ

161 הודעת מעביד על פרישה מעבודה

2550 דרישת פרטים בדבר סגירת עסק

2542 בקשה לפטור /הקטנה לניכוי מס במקור

2279 א 1 בקשה לרישום יצוג יפו כח

119 בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי

1312 א אישור תושבות

4480 הוראה לחיוב חשבון

הצהרה בדבר קביעת בן זוג רשום

תצהיר על רכב

127 תעודה רפואית

140 עדכון כתובות וענפי כלכלה

36 הצהרת משכיר הנכס (לפי סעיף 20)

18 הודעה על סגירת עסק

823 הודעה על אי פעילות זמנית

11א בקשה לתשלום מע"מ במקום החייב

הצהרה על שימוש חשבון בנק משותף

23 בקשה לאישור רכב מנועי לצורך חישוב בלו

דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל

דו"ח קופה קטנה

ייפוי כוח

הלוואה לעובד

פרוטוקול שימוע

טופס מעקב חופשה שנתית

צ'ק לקוח לחודש

רשימת יתרות לקוחות

רשימת יתרות ספקים

דו"ח לקבלן משנה

ניכוי משכר

רשימת טלפונים – מס הכנסה

250 בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה- שכיר

רשימת טלפונים – של מע"מ

283 בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה- עצמאי

רשימת טלפונים – ביטוח לאומי

672 בקשה לתיקון מקדמות

6101 דין וחשבון רב שנתי

6127 הוראה לחיוב חשבון בנק – למבוטח

6978 הוראה לחיוב חשבון בנק – למעסיק

644 תיאום ביטוח לאומי

501 תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים

502 תביעה אישית להחזרת תגמולי מילואים

1500 תביעה לאבטלה

355 תביעה לתשלום דמי לידה

1521 תביעה לתשלום מענק עבודה נדרשת

2 ספירת מלאי

חוזה שכירות משנה

7201 הצהרה על ריבוי דירות

טופס עזיבת לקוח

דו"ח נסיעות ברכב

752 בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית

חוזה עבודה אישי

116 ד בקשה לדחיית נקודת זיכוי/ניצול נקודת זיכוי שנדחתה בגין ילדים שנולדו בשנים 2017 או 2018

5329 דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

4436 פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכוים

חוזה שכירות לבית העסק

הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה

כרטיס שעות עבודה

הזמנת תלוש משכורת

טופס 101

טבלאות ביטוח לאומי -נתוני שכר

טבלאות ביטוח לאומי – שיעורי הפרשות משכר

קצבאות ביטוח לאומי

סכומים פטורים מעיקול

נתוני הלוואות עובדים

טבלת הוצאות נסיעה לחו"ל

מדרגות מס חודשיות

טופס בקשה להיעדרות

טופס שימוש עצמי

פרוטוקול השמדת מלאי

הודעה על שינוי בתנאי עבודה

0806 אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה

29 בקשה לביטול קנס, ריבית, קביעה

הודעה על הפרשת תשלומים עבור תנאים סוציאליים