רשימת מסמכים לדו"ח שנתי .

רשימת מסמכים לדו"ח שנתי .

דו"ח שנתי .

לקוח נכבד,

מוגש לך בזה חוזר הכולל רשימת מסמכים שיש להמציא לצורך הגשת הדו"ח

אישורים על הכנסות (כולל הכנסות פטורות ממס):

 1. טופס 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת הזוג (במידה ושני בני הזוג עובדים). אם הנך או בן/בת הזוג מועסק/ת בכמה מקומות עבודה – נא להמציא טופס 106 מכל מעביד, כמו כן במידה והינך מקבל פנסיה יש לפנות לקרן הפנסיה לקבלת טופס 106.
 1. אישורים על הכנסות אחרות מהארץ ומחו"ל: הכנסות משוק ההון, ריבית, דיבידנד, מימוש תוכניות חסכון, דמי שכירות בארץ ובחו"ל, רווח מניירות ערך וכו'. במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור (טפסי 867 מהבנקים).
 1. אישורים על קצבאות ממעבידים (פנסיה).
 1. אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי, ו/או כל מקור אחר (לדוגמה: רנטה, משרד הביטחון וכד').
 1. אישורים על זכיות בפרסים, השתתפות בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור.
 1. מסמכים על ירושות שהתקבלו, כספים פרטיים שהתקבלו במתנה (כולל סכומים שנתקבלו מהמשפחה).
 1. אישורים על קבלת פיצויי פיטורין, מימוש קרן השתלמות, מימוש קופות גמל, אישור על פריסת מענק חייב.
 1. כל הכנסה אחרת שהייתה לך ולבן/בת זוגך שלא הוזכרה לעיל.

אישורים שנתיים לעניין ניכויים וזיכויים:

 1. אישור על הפקדת לקרן השתלמות.
 1. אישור על הפקדת לקופת תגמולים שלך, של בן/בת הזוג.
 1. אישור על הפקדות לקרן פנסיה ושל בן/בת הזוג.
 1. אישור תשלום פרמיות לביטוח חיים שלך ושל בן/בת הזוג.
 1. אישור תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה.
 1. קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך.
 1. אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי כעצמאי.
 1. אישור מועצה/עירייה על מגורים ביישוב ספר בשנת המס (ביישובים הרלוונטיים בלבד).
 1. אם במהלך השנה נוכה מהכנסות מס במקור עליך לפנות למנכים ולבקש אישור שנתי על ניכוי מס במקור (טופס 857).
 1. אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש (ילדים עם לקות למידה, רק במידה וקיים אישור מוועדת השמה לחינוך מיוחד).
 1. אישור על אחזקת קרוב במוסד במידה ויש.
 1. תעודת שחרור – אם טרם מלאו שלוש שנים מיום השחרור מצה"ל.
 1. תעודת עולה / תושב חוזר – אם טרם מלאו 3.5 שנים מיום העלייה .
 1. אישור על תשלום דמי מזונות – במקרה של גירושין (יש להמציא פסק דין).
 1. אישור על קבלת תואר / דיפלומה (אישור זכאות לתואר).
 1. כל אישור אחר למס הכנסה שיש בידך ולא הוזכר לעיל.

מלאי

במידה והנך מחזיק/ה במלאי עליך לבצע ספירת מלאי ליום ____31.12.. יש לערוך את ספירת המלאי בתאריך זה. במידה ואין ביכולתך לבצע את ספירת המלאי ביום זה ניתן לערוך את ספירת המלאי בכל חודש דצמבר או ינואר תוך הודעה מראש בכתב לפקיד השומה. כמו כן ניתן לבצע את הספירה 10 ימים לפני  או אחרי  _____31.12.  ללא הודעה לפקיד השומה.  בכל מקרה שבו מתבצעת ספירת המלאי  לא  במועד יש

לדאוג לביצוע  רישום  מדויק של הנכנסים והיוצאים  מהעסק בין מועד ספירת המלאי  לבין תאריך הדוחות.

רשימות המלאי יכללו את הטובין אשר בבעלות או ברשות העסק. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשות העסק, ירשמו ברשימה נפרדת תחת הכותרת "מלאי בהשאלה". כמו כן יש לערוך רשימה נפרדת לגבי טובין אשר בבעלות העסק ונמצאים אצל אחרים.

הרשימות חייבות לכלול את פירוט הטובין, יחידת מדידה, כמות, מחיר ליחידה וערך כספי של המוצר. את הרשימות יש לערוך לפני הקבוצות הבאות: מוצרים מוגמרים, חומרי גלם, וחומרי עזר ועיבוד במידה ויש.

ערך הכספי של המלאי (שווי) יחושב לפי מחיר עלות או שוק  הנמוך שביניהם (לא כולל מע"מ).

רשימות המלאי הינן חלק בלתי נפרד מספרי החשבונות של העסק ויש לשמרן 7 שנים.

מלאי ללא ערך וללא נחיצות עסקית (מלאי מת) יש לרשום ברשימה נפרדת, ולחשב לפי ערך המימוש תוך ציון עלות מקורית. כמו כן יש לערוך את הרשימות בדיו כחול בלבד, לציין  את מקום אחסון מלאי, למספר את דפי הרשימות ולהחתים את מבצע הספירה על כל עמוד שנספר על ידו.

עבודה שטרם נסתיימה ועדיין בביצוע ביום _____.31.12.

יש לבצע רשימת עבודות בביצוע שתכלול בכל עבודה או פרויקט את כל העלויות וערך העבודה שהושקעו באותה עבודה עד לתום שנת המס.

רשימת חייבים וזכאים וקופה

יש לערוך רשימת חייבים וזכאים, ספירת קופה  הכוללת רשימת שיקים דחויים, מזומנים וכרטיסי אשראי שיימצאו בקופתכם בסוף יום ___.31.12.

אחזקת רכב

אם הנך משתמש/ת ברכב לצורכי העסק הנך מתבקש/ת לרשום את מד הקילומטר של הרכב ביום _____.31.12

פטור לנכה 100%

למי שנקבעה לו נכות זכאי לפטור על הכנסה מיגיעה אישית עד סך 608,400 ₪

על הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד לסך 72,960 ₪

העסקת עובדים

 

חוק פנסיה  חובה

בשנת 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיה המחייב כל מעסיק להפריש לעובדים לקרן פנסיה.

שיעורי ההפקדה:

שנה גמל-מעביד גמל-עובד פיצויים סה"כ
2016 6,5% 6% 6% 18,5%

 

שינוי בתלוש השכר בשנת 2009

החל משנת 2009 חלה החובה על מעסיק לכלול בתלוש השכר שעות עבודה מפורטות של העובד.

יש לדאוג למערכת שתעקוב אחרי שעות העבודה באופן מהימן באמצעות שעון נוכחות או רישום ידני של שעות העבודה וחתימת האחראי ועובד.

לידיעתך,

החל משנת 2009 מעסיק שלא יעמוד בהוראות חוק בכל הקשור בתנאי העסקת עובדיו ובכלל זה תשלום שכר מינימום, תשלום שעות נוספות, הפרשה לפנסיה לעובדים זכאים, מתן חוזה העסקה לעובד ושמירת דיווח שעות עבודה, צפוי לעונשים כבדים וחשוף לתביעות מצד העבדים.

 

בעקבות הגברת האכיפה מטעם משרד התמ"ת (התעשייה והמסחר)

בנוגע  למילוי תפקידו של המעסיק ע"פ החוק, ברצוני להפנות את תשומת לבך ולהזהירך כי נכון להיום נציגי משרד התמ"ת (בכוחות מתוגברים) מבצעים ביקורי פתע בבתי עסק רבים בכל הארץ .

במידה והמציאות בשטח לא עונה לדרישות החוק להגנת השכר ,אז מוטלים על המעסיקים קנסות גבוהים מאוד!!

בין השאר נבדקים ביסודיות על ידי הנציגים סעיפים הבאים:

 • חובתכם לשלם לעובדים מלוא השכר המגיע להם במועד הקבוע בחוק.
 • חובתכם לדווח לרשויות המס על העובד ולהפריש עבורו כחוק.
 • חובתכם למסור לעובד חוזה עבודה , או הודעה על תנאי

עבודתו (טופס 1) ,כולל הודעה על הפרשות סוציאליות (טופס 2)

בהתאם לתקופת העבודה – מבוגר תוך 30 יום, נוער תוך 7 ימים.

 • במידה ויש שינוים בתנאי העבודה של העובד – חובה להחתים את העובד על טופס הודעה על שינוי בתנאי העבודה (טופס 3)
 • חובתכם לספק ולהנפיק לעובד תלוש שכר.

 

!  על מנת לשפר את השירות ברצוני להמליץ להצטרף לחיוב דרך הוראת קבע לתשלום מסים (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי). ניתן לקבל טפסים במשרדנו או באתר www.larisagulko.co.il.

 

אנו שמחים להודיעך על פתיחת אתר האינטרנט החדש של משרדנו  www.larisagulko.co.il אתר זה מהווה בעצם כלי עזר משמעותי מאוד עבור לקוחותינו יכלול בתוכו נושאים :

 • קבלת דו"חות אונליין – (גם בסמארטפון)
 • הורדת טפסים
 • טיפים מקצועיים
 • מאמרים
 • שאלות ותשובות
 • קישורים שימושיים
 • חדשות המשרד
 • ועדכונים שונים

 

בנוסף באתר שלנו תחת קטגוריה "הלקוחות" מופיעים עסקים שהם לקוחותינו, כולל תיאור קצר אודות כל עסק. לכן אם יש לך לוגו של העסק אבקש לשלוח לנו לאימייל את הלוגו, על מנת שנוכל לפרסמו באתר.

כך למעשה אתם נחשפים לקהל פוטנציאלי של לקוחות ,ומרוויחים פרסום.

אנו בטוחים כי תצליחו להפיק את מירב התועלת עבורכם באמצעות האתר החדש שלנו.

עם איחולי שנה כספית הבאה מוצלחת ובתודה מראש על שיתוף הפעולה

בכבוד רב,

לריסה גולקו

יועצת מס

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה