חוק חדש פנסיה חובה לעצמאים החל מ1/1/2017 – עיקרי החוק:

חוק חדש פנסיה חובה לעצמאים החל מ1/1/2017 – עיקרי החוק:

חוק פנסיה חובה לעצמאים החל מ1/1/2017 עיקרי החוק:

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב עצמאים להפריש לפנסיה.

כל עצמאי בין הגילאים 21 ל-55 יפקיד לקופת גמל לקצבה בשיעורים הבאים :

 • עד מחצית שכר הממוצע במשק יחויב בהפרשה – 4.45%
 • מעל לחצי מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק יחויב בהפרשה של 12.55% .
 • השכר הממוצע במשק בשנת 2017- הינו 9,673 ₪ .

להלן החישוב:

(מחצית משכר  ממוצע ) ₪ 4837   = % 50  *   9673

                                    ₪ 215 = % 4.45 *   4837

                                     ₪ 607 = % 12.55  *  4837

                             ₪  822 – סה"כ הפקדה

 • לעצמאי שהכנסתו מעל השכר הממוצע במשק מדובר בהפקדה מינימאלית -822 ₪ .
 • מי אינו חייב להפריש .

 • מי שביום 1/1/2017 הינו בן /בת 55 ומעלה.
 • מי שטרם הגיע לגיל 21 בתום שנת המס.
 • אם  בתום שנת המס לא עברה חצי שנה מאז פתיחת תיק במע"מ.

 

 • מועד ההפקדה ייקנס בגין איחור בהפקדה

החוק מאפשר הפקדה במהלך כל שנת המס ,גם בסוף השנה . אולם תקנות קופות הגמל קובעות שהפקדה צריכה להיות חודשית.

 • עצמאי שלא יפקיד באופן מלא את כל ההפקדה על פי חוק יקבל קנס 500 ₪ לכל שנה שלא הפקיד באופן מלא !

 

 • עצמאי שהוא גם שכיר חייב להפקיד לקרן פנסיה.

בניכוי הפקדה למשכורת מבוטחת.

 

 • מצב אבטלה לעצמאי.

חלק מתוך סכום שיופקד לקופות גמל – יהיה מיועד לעצמאי למצב של אבטלה. כשליש מסכום ההפקדה תישמר למצב של אבטלה.

למצב האבטלה לעצמאי ייחשבו : סגירת עסק או גיל פרישה , אך ניתן למשוך כספים במצב אבטלה רק אם העצמאי הפקיד בקופה במשך שנתיים (24 חודשים) מתוך שלוש השנים (36 חודשים) שקדמו למועד המשיכה. המשיכה תהיה בשלושה תשלומים (למי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד)

 • סכום המשיכה במצב אבטלה לעצמאי:

עצמאי שיגיע למצב אבטלה יכול למשוך את הגבוה מבין סך שלוש פעמים שכר המינימום לבין תקרת פיצוים פטורים (12,200) מוכפלים בשנות הפקדה לקופה (מאז המשיכה הקודמת) , אך בכל מקרה לא יותר מחלק הפקדה המיועד למצב אבטלה.  סכום המשיכה פטור ממס הכנסה , וחייב בביטוח לאומי.

 

 • הגדלת הטבות לפנסיה והשתלמות.

יהיה ניתן לקבל ניכוי בגין מלוא סכום הפקדה ! בעבר מתוך סכום ההפקדה המקנה ניכוי – לא נלקחו 2.5% הראשונים. כלומר כדי לקבל ניכוים של 4.5% – יש להפקיד רק 4.5% !(ולא 7% שמתוכם נלקח בעבר רק 4.5%)

 

 • זיכוי נוסף בגין הפרשה לקצבה לעצמאיים לפי סעיף 45א.

 • התוספת 0.5% רק כנגד הכנסה מעסק .
 • התוספת מותנית בכך שלא נוכו לו סכומים בגין אובדן כושר עבודה (גם כשכיר וגם כעצמאי)
 • תקרה 206,400 ₪ ,סה"כ זיכוי 5.5%.

 

 • שינוי בדמי ביטוח לאומי.

היה                   חדש

 • עד 60% משכר ממוצע                  9.82%                    5.97%

5,804  ₪  (2017)

 

 • החל מ-60% שכר ממוצע               16.23%               17.83%

5,804 ₪  ועד 43,240 ₪ (ב -2017 )

 

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה