Author Archive

הקלה במס לתושבי אילת תורחב ותחול גם על הכנסה מפנסיה

קרא עוד

עדכונים חדשים למעסיקים החל מ-1/7/2016 !

קרא עוד

יצא צו ההרחבה החדש בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק החל מ-1/7/2016.

קרא עוד

עבודה בחודש רמדאן.

קרא עוד

עדכון תקרת עוסק פטור לשנים 2014-2016 (רטרואקטיבית)

קרא עוד

רשות המיסים מזהירה נגד שימוש ביומן רכב לקביעת שווי רכב צמוד.

קרא עוד

שיעורי הפרשות לקרן פנסיה בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק נכון ל- 3/2016.

קרא עוד

חוק חופשה שנתית – הארכת תקופת החופשה (תיקון מס' 15 והוראת השעה) התשע"ו -2016.

קרא עוד

סכומים שלא ניתנים לעיקול ממשכורת .

קרא עוד

חברה זרה שהניהול והשליטה שלה בישראל – דיווח לצורכי מס.

קרא עוד