צבירת זכויות האישה בחופשת לידה .

צבירת זכויות האישה בחופשת לידה .

צבירת זכויות האישה בחופשת לידה .

סעיף 6(ט) לחוק עבודת נשים  קובע ,כי "היעדרות של האישה  מעבודה לרגל חופשת הלידה לפי הוראות סעיף זה לא תפגע בזכויות התלויות בוותק אצל המעביד ".

ימי מחלה – חופשת הלידה על פי החוק תובא בחשבון בחישוב תקופת הזכאות לדמי מחלה .

דמי הבראה – צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה קובע ,כי תקופה של חופשת לידה מהווה וותק מלא לתשלום דמי הבראה .

חופשה שנתית – ימי חופשת הלידה אינם נחשבים כימי עבודה המזכים את העובדת בחופשה ,אך בהתאם לחוק חופשה שנתית די שהעובדת תעבוד 200 יום בשנה על מנת שתקבל את מלוא תקופת החופשה הנקובה בחוק.

הפקדות לקרן פנסיה ,ולקרן השתלמות – חובת ההפקדה לקרן פנסיה בתקופת חופשת הלידה חלה על המעסיק (את החלק של המעסיק בלבד) ,ועל העובדת (את החלק שלה).

פיצויי פיטורים – ימי חופשת הלידה לא יבואו במניין לעניין קביעת סכום הפיצויים  .

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה