עדכונים במיסים החל מ-1/1/2016.

עדכונים במיסים החל מ-1/1/2016.

1)     החל מיום 1.1.2016 מס חברות יהיה בשיעור של 25%.

2)     המחזור המקסימלי לעוסק פטור לשנת 2016 יעמוד על סך של 99.006 ₪ .

3)     עוסק , אשר מחזור ההכנסות שלו בשנת 2015 עמד על 1,500,000 ₪ (כולל מע"מ) חייב בדיווח מקוון למע"מ

בשנת 2016.

4)     החל מ-1/1/2014  וקיימת חובה לרשום על כל חשבונית מעל 5,000 ₪ (כולל מע"מ) את מספר עוסק המורשה של הלקוח ,חובה זו אינה קיימת ללקוח שאינו עוסק.

5)     החל מיום 1.1.2014 ועד הודעה חדשה שיעור ההפרשות לפנסיה חובה יהיו כדלקמן :

הפרשת המעביד

הפרשת העובד

הפרשת המעביד לפיצוים

סה"כ

6%

5.5%

6%

17.5%

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה