הצהרת הון – דיווח לרשות המיסים – הגשה ראשונה

הצהרת הון – דיווח לרשות המיסים – הגשה ראשונה

על מנת להקל עלייך באיסוף הנתונים הנדרשים להצהרת הון, מוגשת בזאת רשימת סעיפים להבהרה ולהדגשה. כל האמור להלן מתייחס אלייך, לבן/בת הזוג ולילדיך שמתחת לגיל 18 לתאריך הצהרת הון.

 

1.     בנקים:

 

1.1 יש לקבל מכל הבנקים אישור על יתרת הקרן של כל החשבונות השקליים לסוגיהם כגון: עו"ש, הלוואות, פקדונות, חסכונות, קופות גמל, מטבע חוץ, ניירות ערך וכיו"ב. לתאריך       31/12/20.

1.2  אישורי היתרות של מטבע חוץ יפרטו את הסכום במטבע חוץ לפי סוגיהם, תאריך הרכישה ועלותו בש"ח. להקלת החישוב ניתן לדרוש מהבנקים פירוט התנועות בחשבונות המט"ח.

1.3  אישורי היתרות בניירות ערך יפרטו את סוג נייר הערך, שמו, כמות הערך הנקוב, תאריך הרכישה ועלותו.

 

2. ביטוח חיים:

 

לכל פוליסה בנפרד יש להמציא אישור על סכומי הפרמיות ששולמו, ממועד תחילת הפוליסה ועד לתאריך הצהרת הון, וכן לציין תאריך פתיחת הפוליסות.

 

3. נכסי מקרקעין:

 

3.1  להציג חוזים על נכסי מקרקעין שבבעלותך או בדמי מפתח או בחכירה ובכלל זה פירוט התשלומים עבור הנכסים וכן הוצאות מס רכישה ושכ"ט לעו"ד, מס שבח, דמי תיווך.

3.2  במידה והיו תוספות לנכסים לרבות נכסים בשלבי בניה, יש לפרט את כל התשלומים כגון: היתרי בניה, מהנדסים, אדריכלים והוצאות הבניה וכיו"ב.

 

4. חייבים:

 

יש לפרט את שם החייב, כתובתו, התאריך בו נוצר החוב, תנאי החזרתו ויתרת החוב לתאריך הצהרת הון.

 

5. כלי רכב – מכוניות, כלי שייט, כלי טייס:

 

לפרט את סוג הרכב, שנת הייצור, תוצרת, דגם, מספר הרישוי, תאריך רכישתו, עלותו.

 

6. תכולת בית:

 

לערוך רשימה של תכולת בית, תוך ציון תאריך רכישה ועלותם:

6.1 מוצרי חשמל, כלי נגינה, תמונות, שטיחים.

6.2 אוספים – בולים, מטבעות.

6.3 תכשיטים – פירוט מלא רצוי בתוספת פוליסה הערכה של  חברת ביטוח.

**מצורפת רשימת תכולת בית ותכשיטים.

 

7. כספות:

 

כספת בבנק או בבית – נא לציין את מספר הכספת, מיקומה ותכולתה.

 

8. התחייבויות וזכאים:

 

התחייבויות (יש לציין את תאריך היווצרות החוב, את תנאי הפירעון ותנאי ההלוואה)

8.1  התחייבויות במשכנתא עבור רכישת רכוש קבוע – אישורים של יתרת הקרן מהבנק.

8.2  התחייבויות עבור רכישת מכונית וכלי רכב.

8.3  זכאים פרטיים – שמות ותאריכי היווצרות החוב, סכומים ואישורים מהזכאים על יתרת הקרן.

 

9. נכסים, כספים ועסקים בחו"ל:

יש להמציא אישורים על נכסים, כספים ועסקים שיש בחו"ל.

 

 

 

 

   המשרד יעמוד לשירותך בכל בירור שיידרש.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה