סכומים שלא ניתנים לעיקול ממשכורת .

סכומים שלא ניתנים לעיקול ממשכורת .

סכומים שלא ניתנים לעיקול ממשכורת .

במסגרת חוק הגנת השכר התשי"ח – 1958 ובהתאם לתוספת של סעיף 5 (א) לחוק הבטחת הכנסה נקבעו סכומים שלא ניתנים לעיקול בהתאם להרכב המשפחתי.
להלן רשימה המפרטת סכומים שלא ניתנים לעיקול לפי ההרכב המשפחתי נכון לשנת 2016.

תאור סוג העובד                                    סכום בש"ח

יחיד או  אלמן/ה  (בלי ילדים)                    2,162 ₪

יחיד – רווק /גרוש /אלמן/ה  + ילד              3,535 ₪

יחיד  – רווק /גרוש /אלמן/ה  + ילדים          4,400 ₪

שני בני  זוג                                           3,243 ₪

שני בני זוג + ילד                                    3,762 ₪

זוג + 2 ילדים ויותר (אישה לא עובדת)       4,281 ₪

זוג + 2 ילדים ויותר (אישה עובדת)            4,281 ₪

אם הסכום הקבוע בטבלה שלעיל עולה על 80% משכר העבודה החודשי של העובד, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד, לכדי 80% משכר העבודה החודשי.
יצוין כי במקרה של עיקול, העברה או שעבוד לשם תשלום מזונות, אין הגבלה לעקל מלוא השכר.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה